Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Προγραμματισμός-Απολογισμός Δραστηριοτήτων

α. Οι δάσκαλοι του Ολοήμερου προγραμματίζουν την ύλη που θα διδάξουν και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί τόσο ο κοινωνικός όσο και παιδαγωγικός ρόλος του Ολοήμερου Σχολείου. Για το λόγο αυτό συνεργάζονται στενά με το Σχολικό Σύμβουλο, τον οποίο καλούν κάθε φορά που κρίνουν αναγκαίο. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι επισκέπτονται τα Ολοήμερα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους, καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς και συζητούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αυτοί συναντούν, παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες και υποδείξεις για την άριστη λειτουργία του Ολοήμερου.

β. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Ολοήμερα Τμήματα συντάσσουν προγραμματισμό δραστηριοτήτων στην αρχή κάθε σχολικού έτους. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας με θέμα: «Απολογισμός διδακτικού έτους». Κατά τη συνεδρίαση, οι δάσκαλοι κάθε τάξης ή τμήματος, καθώς και οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου Προγράμματος καταθέτουν το δικό τους απολογισμό, όπου αναφέρουν μεταξύ άλλων και θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματός τους, προβλήματα που συνάντησαν, λύσεις που έδωσαν, προγράμματα που εφάρμοσαν, προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και ό, τι άλλο κρίνουν αναγκαίο. Με βάση τους απολογισμούς όλων των εκπαιδευτικών συντάσσεται ο συνολικός απολογισμός της σχολικής μονάδας και υποβάλλεται από το Διευθυντή της στο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος τον λαμβάνει υπόψη κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης-απολογισμού του (Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-02, ΦΕΚ 1340 τ. Β, ΥΑ)

γ. Οι Δάσκαλοι και οι Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων του Ολοήμερου τηρούν portfolio μαθητή, όπου καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι επιδόσεις όλων των μαθητών, προς ενημέρωση των γονέων, των δασκάλων και των Σχολικών Συμβούλων.

Φυσικά για τον προγραμματισμό θα υπάρξουν και άλλες αναρτήσεις αναλυτικότερες και αν καταφέρω θα ανεβάσω και τον δικό μου (όταν καταφέρω να τον τελειώσω ) , ίσως την επόμενη χρονιά :)

Δεν υπάρχουν σχόλια: